Elternverein der Volksschule St. Peter am Ottersbach

Obfrau Bir­git Pich­ler
Bier­baum am Auers­bach
8093 St. Peter am Otters­bach

Obfrau-Stv. Cor­nelia Wurzinger
Wiers­dorf
8093 St. Peter am Otters­bach

Schrift­führerin Sab­ri­na Klampfer
8092 Met­ters­dorf am Saßbach

Kassier Clau­dia Haiden
Jaun
8093 St. Peter am Otters­bach